Indian Constitution

भारतीय राज्यघटनेतील भाग आणि परिशिष्टे

भारतीय राज्यघटनेतील भाग आणि परिशिष्टे भारतीय राज्यघटनेत एकूण २२ भाग आणि १२ परिशिष्टे खालील प्रमाणे: भाग I (कलम १-४): संघराज्य व त्यांचे राज्य क्षेत्र भाग II (कलम ५-११): नागरिकत्व भाग… Read more »