MSRTC Mega Bharati 2017

      No Comments on MSRTC Mega Bharati 2017
MSRTC Mega Bharati 2017
Spread the love

Maha-Tayari App Link

MSRTC Mega Bharati 2017

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मेगा-भरती

पदे (MSRTC Mega Bharati 2017 Posts To Be Filled by MSRTC):

सहा. वाहतूक अधिक्षक (कनिष्ट) 

सांकेतांक क्र. ५

गट – अतांत्रिक

एकूण जागा – २५

#####################################################

************************************************************

वाहतूक निरीक्षक (कनिष्ट) 

सांकेतांक क्र. ६

गट – अतांत्रिक

एकूण जागा – १४८

#####################################################

************************************************************

लेखाकार (कनिष्ट) 

सांकेतांक क्र. ७

गट – अतांत्रिक

एकूण जागा – ६३

#####################################################

************************************************************

भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ट) 

सांकेतांक क्र. ८

गट – अतांत्रिक

एकूण जागा – २

#####################################################

************************************************************

भांडारपाल (कनिष्ट)

सांकेतांक क्र. ९

गट – अतांत्रिक

एकूण जागा – ४०

#####################################################

************************************************************

सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ट)

सांकेतांक क्र. १०

गट – अतांत्रिक

एकूण जागा – १२

#####################################################

************************************************************

सहा. सुरक्षा निरीक्षक (कनिष्ट)

सांकेतांक क्र. ११

गट – अतांत्रिक

एकूण जागा – २२

#####################################################

************************************************************

आगरक्षक (कनिष्ट)

सांकेतांक क्र. १२

गट – अतांत्रिक

एकूण जागा – १

#####################################################

************************************************************

कनिष्ट अभियंता (स्थापत्य) (कनिष्ट)

सांकेतांक क्र. १३

गट – तांत्रिक

एकूण जागा – ४६

#####################################################

************************************************************

कनिष्ट अभियंता (विद्द्युत) (कनिष्ट)

सांकेतांक क्र. १४

गट – तांत्रिक

एकूण जागा – ७

#####################################################

************************************************************

सहा. कार्य. अधिक्षक (कनिष्ट)/तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ट)

सांकेतांक क्र. १५

गट – तांत्रिक

एकूण जागा – ९२

#####################################################

************************************************************

प्रभारक (कनिष्ट)

सांकेतांक क्र. १६

गट – तांत्रिक

एकूण जागा – १०

#####################################################

************************************************************

वरिष्ठ संगणित्र चालक (कनिष्ट) / विभागीय संगणक पर्यवेक्षक (कनिष्ट)

सांकेतांक क्र. १८

गट – तांत्रिक

एकूण जागा – १५ 

Related : 5 Most Common Mistakes Candidates Make during MPSC Preliminary Exams!

भरतीबद्दलची सर्व आवश्यक माहिती महामंडळाच्या www.msrtcexam.inwww.msrtc.gov.in या संकेतस्थळावर उमेदवाराच्या माहितीसाठी उपलब्ध आहे.

अर्ज ऑनलाईन नोंदणी करण्याचा कालावधी – दि. १२/१/२०१७ ते दि. ३/२/२०१७

 वय : १८- ३८ वर्षे

भरायच्या पदांचे एकूण १३ प्रवर्ग आहे. यामधील तांत्रिक गटातील पदाचे सांकेतांक क्र. १३,१४,१५,१६ व १८ असे आहेत. अतांत्रिक गटातील पदाचे सांकेतांक क्र. ५,६,७,८,९,१०,११ व १२ असे आहेत. तांत्रिक किंवा  अतांत्रिक यांपैकी एकाच गटातील एकापेक्षा अधिक पदासाठी अर्ज करायचा असल्यास एकच अर्ज भरावा लागेल. मात्र प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र शुल्क भरावा लागेल.

Related : Tips to Crack MPSC without Coaching Classes

प्रत्येक गटासाठी स्वतंत्र अर्ज भरावा लागेल. प्रत्येक पदासाठी भरती परीक्षा शुल्क खुल्या प्रवर्गाकरिता रु. ५००/- व मागास प्रवर्गाकरिता रु. २५०/- असे राहील.

तांत्रिक गटासाठी एक व अतांत्रिक गटासाठी एक अशी प्रत्येकी २०० गुणांची स्वतंत्र लेखी परीक्षा (ऑनलाईन पद्धतीने) घेण्यात येईल.

अधिक माहितीसाठी पूर्ण जाहिरात वाचा.

——-x–x–x——

महाराष्ट्रातील शासकीय नोकरींच्या परीक्षांबद्दल अधिक माहितीसाठी आणि परीक्षेच्या परिपूर्ण तयारीसाठी आपले नाव आणि आपला Mobile No. व E -mail ID खालील Form मध्ये भरून Submit करा.  

——-x–x–x——

Maha-Tayari App Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *